Badania

Badania

Celem działającego w ramach Fundacji zespołu badawczego jest uporządkowanie kwestii związanych z krakowską przedsiębiorczością innowacyjną i środowiskiem startupowym, poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w dziedzinach nauk ekonomicznych i społecznych.

s

Kontekst

Rozwój nowoczesnych środków łączności, transportu, szybki przepływ informacji, kultura masowa powodują daleko idące zmiany w sferze społecznej i ekonomicznej. Przełom XX i XXI wieku oznacza przejście od klasycznej gospodarki post-industrialnej, oznaczającej ciągłą walkę z konkurencją, głównie poprzez cięcie kosztów na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, koncentrującej się na dostarczaniu nowej wartości w oparciu o innowacje.

Literatura naukowa wiele miejsca poświęciła typowym dla drugiej połowy XX wieku organizacjom, jakim są międzynarodowe korporacje, potrafiące efektywnie optymalizować koszty swojej działalności. Spora luka poznawcza występuje jednak w obszarze innowacyjnych mikro-przedsiębiorstw (tzw. start-upów), a więc organizacji, mających szansę zdominować gospodarkę XXI wieku.

Dogłębne zrozumienie istoty start-upów, cech, jakie odróżniają je od zwykłych podmiotów gospodarczych, zjawisk im towarzyszących jest koniecznością w celu tworzenia, zarówno strategii rozwoju przedsiębiorstw, jak i polityki państwa.

Celem działającego w ramach Fundacji zespołu badawczego jest uporządkowanie kwestii związanych z krakowską przedsiębiorczością innowacyjną i środowiskiem startupowym, poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w dziedzinach nauk ekonomicznych i społecznych.

s

Cele badań

 1. Zdefiniowanie pojęcia „start-up”, jego cech charakterystycznych, typowych dla start-upów modeli zarządzania i zjawisk im towarzyszących.
 2. Oszacowanie wpływu start-upów na gospodarką lokalną i krajową (wielkość zatrudnienia, zarobki, produkt brutto itp.)
 3. Identyfikacja systemów wsparcia start-upów oraz opracowanie rekomendacji utworzenia lub udoskonalenia wybranych obszarów publicznych polityk wsparcia start-upów w Polsce.
 4. Analiza istniejących mechanizmów transferu wiedzy i technologii poprzez start-up oraz opracowanie rekomendacji odnośnie ich modyfikacji.
 5. Stworzenie metody pozwalającej na kompleksową ocenę kondycji i potencjału spółki typu start-up, która ułatwi decyzje inwestycyjne.
 6. Analiza wpływu funduszy publicznych na rozwój przedsiębiorczości start-upowej
 7. Identyfikacja kluczowych kompetencji (w szczególności postaw) warunkujących powodzenie w prowadzeniu organizacji typu start-up, identyfikacja czynników kształtujących je oraz opracowanie metod rozwoju tych kompetencji.
 8. Analiza zjawisk społeczno-kulturowych funkcjonujących w ramach ekosystemu start-upowego.

s

Metoda

Stosowane przez zespół metody badawcze:

 1. Wywiady semi-ustrukturyzowane (prowadzone z przedsiębiorcami, inwestorami, doradcami i innymi osobami związanymi ze środowiskaiem start-upowym)
 2. Analiza dyskursu publicznego (treści blogów i prasy branżowej, internetowych formów dyskusyjnych związanych z badaną tematyką)
 3. Kwestionariusze elektroniczne (Computer-Assisted Web Interview)
 4. Eksperymenty uczestniczące (Participatory Action Research)

Spotkanie eksperckie (w nurcie Open Space Technology)