Zobacz film, który wyjaśni Ci, czym jest KITS - Kraków Innotech Starter

Zapewnimy Ci potrzebną energię

Zapewnimy zakmnięte szkolenia dostępne tylko dla uczestnikow. Wesprzemy  Cię motywacją w Twojej drodze do wielkiego startupowego imperium.

lampy 1

Znajdziemy dla Ciebie współpracowników

Organizujemy spotkania integracyjne w ramach projektu. Poznasz tam przyszłych współpracowników, czy nawet inwestorów. Na takie eventy zapraszamy osoby znane w środowisk startupowym.

Wskażemy Ci prawidłową drogę w Biznesie

Zapewnimy pełną opiekę mentorów przez cały projekt, a nawet dłużej. Doświadczeni biznesmeni bedą w gotowości by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Doradzają, pomagają, prezkazują znajomości. Dzięki temu decyzje w biznesie będą dużo łatwiejsze.

F.A.Q.

Czym jest program KITS?

KRK InnoTech Starter (KITS) to kompleksowy program, którego celem jest przekazanie przedsiębiorczym studentom niezbędnych zasobów (w tym wiedzy, umiejętności, kontaktów) umożliwiających im zbudowanie relacji z młodymi naukowcami posiadającymi innowacyjne technologie, a następnie stworzenie z nimi dochodowych przedsiębiorstw typu start-up.

 

Na czym dokładnie polega program?

W ramach programu organizowany jest blok szkoleń dających podstawy teoretyczne do prowadzenia przedsiębiorstwa typu start-up połączony z praktycznymi zadaniami domowymi. Jednym z jego kluczowych elementów jest budowa sieci kontaktów i pozycji w krakowskich środowisku start-upowym (zarówno poprzez organizację zamkniętych spotkań, jak i udział w ogólnodostępnych wydarzeniach start-upowych). Równolegle do programu szkoleniowego organizowany jest program mentoringowy oraz zajęcia praktyczne.

 

Na czym polegają zajęcia praktyczne i czy mogą być zaliczone jako praktyka studencka?

Tak. Uczestnicy programu otrzymają zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich. Na początku uczestnicy (Junior Startup Developerzy) pracują w małych grupach pod okiem ekspertów Fundacji nad kilkoma projektami jednocześnie, dopóki nie osiągną one poziomu dojrzałości. Każdy z projektów polega na opracowaniu produktu i modelu biznesowego dla zadanej technologii. Zadaniem uczestnika jest podtrzymanie relacji z twórcami technologii, tworzenie odpowiednich analiz biznesowych oraz nawiązanie kontaktów z inwestorami i partnerami projektu. W miarę nabierania dojrzałości każdy projekt jest przypisywany do konkretnego Junior Startup Developera.

 

Jak wygląda program mentoringowy?

Program mentoringowy polega na połączeniu w pary (1:1) uczestników programu, którzy chcą postawić pierwsze kroki w świecie biznesu (mentee) z osobami posiadającymi doświadczenie biznesowe w zakresie prowadzenia własnych start-upów (mentorami). O wstępnym doborze mentee i mentorów decydują ich wspólne zainteresowania biznesowe, jednak ostateczna decyzja o akceptacji pary należy od obu stron. Każda z par spotyka się w ustalonym przez siebie czasie i miejscu (mocno rekomendujemy spotkania osobiste) oraz samodzielnie określa przebieg i cel danego spotkania. Obie strony zobowiązują się poświęcić sobie minimum 8 godzin w ciągu 2 miesięcy trwania programu.

 

Co się dzieje z projektem, gdy osiąga on poziom dojrzałości?

Gdy w oparciu o zadaną technologię udaje się opracować produkt i wstępnie zweryfikować model biznesowy projekt przedstawiany jest inwestorowi. Na tym etapie powstaje spółka prawa handlowego, w której udziały są dzielone pomiędzy: twórców technologii, inwestora, Fundację oraz Junior Startup Developera, który od tej chwili pracuje wyłącznie nad rozwojem danej spółki, jako jej współtwórca i pracownik.

 

Czy udział w programie jest odpłatny?

Nie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Fundacja obejmuje udziały (ok. 5-7%) w tworzonych inicjatywach biznesowych, a ponadto korzysta z częściowego wsparcia finansowego instytucji publicznych. Większość pracy wykonywana jest jednak pro-bono.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w programie?

Z uwagi na projektową konstrukcję programu aplikacje przyjmowane są kilka razy do roku roku. Wszystkie nabory ogłaszamy na stronie programu: http://fb.com/KRKITS/. Proces selekcji składa się z 3 etapów: W pierwszej kolejności analizujemy Wasze CV (szczególną uwagę zwracamy na działalność w organizacjach, kołach naukowych i innych inicjatywach poza-edukacyjnych). Następnie prosimy o przesłanie prezentacji w formie krótkiego (ok. 1 min) filmu (na tym etapie najważniejszym czynnikiem jest sposób autoprezentacji). Na koniec zapraszamy na rozmowę.

 

Czy od uczestników wymagana jest jakaś wiedza specjalistyczna?

Nie. Co do zasady postawy przedsiębiorcze nie są bezpośrednio związane z posiadanym wykształceniem czy konkretnymi umiejętnościami. Do udziału w programie zapraszamy wszystkich studentów krakowskich uczelni, którzy posiadają chęć założenia własnego biznesu oraz zobowiążą się do udziału we wszystkich elementach programu. Jesteśmy szczególnie otwarci na studentów kierunków łączących aspekty techniczne i ekonomiczne jak: Inżynieria produkcji, energetyka czy inżynieria środowiska.