Fundacja PFR

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit utworzona w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju w celu realizacji misji społecznej spółki. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez zadania i projekty z zakresu edukacji ‒ poprzez własne projekty, wspieranie inicjatyw społecznych (granty) i wolontariat pracowniczy. Główny cel tych projektów to:

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych.
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych (m.in. dzieci zamieszkujące tereny Polski wschodniej wychowanków ośrodków wychowawczych i pieczy zastępczej oraz seniorów)

Fundacja realizuje swoje cele wspierając projekty i programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach. Dodatkowe obszary działalności Fundacji PFR to wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa.

Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację to: dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, tak aby realizowane projekty miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji.

Nasze wspólne wydarzenia: