Celem działania Fundacji jest wspieranie organizacji typu startup, rozumianych, jako innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa, oparte na twórczości, talencie, pomysłowości i umiejętnościach jednostek, niezależnie od przedmiotu działalności oraz prawnej formy organizacyjnej (w tym działające w ramach inkubatorów, bez wyodrębnionej osobowości prawnej).

Fundacja realizuje cel w szczególności poprzez

budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu, przedsiębiorcami, samorządem, administracją rządową, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami branżowymi w kraju i zagranicą

promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie inicjatyw środowisk akademickich w celu komercjalizacji i transferu wiedzy

konsultowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na wszelkich szczeblach, w celu wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla startupów

prowadzenie badań własnych oraz propagowanie wiedzy na temat organizacji typu startup

podejmowanie działań o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym skierowanych do osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

stwarzanie warunków dla zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności określonych miejsc i terenów dla inwestycji wspierających działania startupów

organizowanie i wspieranie akcji społecznych zbieżnych z celami Fundacji

pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Fundacji

kreowanie wizerunku Polski oraz Krakowa jako nowoczesnych i przyjaznych inwestycjom w obszarach innowacyjności

 

 

Fundacja realizuje działania opisane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących obszarach: działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność naukowa i edukacyjna, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

Zobacz statut fundacji